Szczęśliwa siódemka

 

Regulamin promocji konsumenckiej „SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA!”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA!”.
 2. Organizatorem Promocji Elektrorygiel Bartosz Sobota, ul. Kaźmierska 2a, 64-530 Młodasko, wpisana do rejestrów przedsiębiorców NIP: 782 217 66 80, zwany dalej „Organizatorem”. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.twojedomki.pl, www. domkizbalika.pl, www.domkibanie.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy (dalej również: „Sklep”).
 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 17.08.2020 r. i trwa do 30.11.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 2. Skorzystanie z promocji przez kupującego następuje poprzez zamówienie i opłacenie minimum 50% wartości zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt wykonany z drewna o grubości 70 mm (zwany dalej „Produktem”). Podczas składania zamówienia pracownik Organizatora obniży cenę brutto Produktu o 7%. Montaż może odbyć się w pomiędzy 1.02.2021 r. a 31.12.2021 r. w terminie ustalonym pomiędzy Organizatorem a kupującym.
 3. Obniżona cena produktu dotyczy wyłącznie Produktu, nie obejmuje usług dodatkowych.
 4. Klient może skorzystać z promocji wiele razy.
 5. Promocja dotyczy wszystkich Produktów dostępnych, opublikowanych na www.twojedomki.pl, www. domkizbalika.pl, www.domkibanie.pl o ile istnieje techniczna możliwość wyprodukowania danego Produktu z drewna o grubości 70 mm. Informację o technicznej możliwości wyprodukowania danego produktu z drewna o określonej grubości podejmuje pracownik Organizatora.
 6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
 7. W przypadku opłacenia przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@twojedomki.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 15. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 16. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 17. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.